Sebbihısme rabbikel a’lâ.


1. sebbih(ı) : tespih et
2. isme : isim
3. rabbi-ke : senin Rabbin
4. el a'lâ : üstün olan

Ellezî halaka fesevvâ.


1. ellezî : o ki, ki o
2. halaka : yarattı
3. fe : o zaman, böylece
4. sevvâ : sevva etti, dizayn etti, programladı, düzenledi, biçim verdi

Vellezî kaddere fe hedâ.


1. ve ellezî : ve ki o
2. kaddere : takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi
3. fe : o zaman, böylece
4. hedâ : hidayete erdirdi

Vellezî ahrecel mer’â.


1. ve ellezî : ve ki o
2. ahrece : çıkardı
3. el mer'â : mera, yeşillikler

Fe cealehu gusâen ahvâ.


1. fe : o zaman, böylece
2. ceale-hu : onu kıldı, yaptı
3. gusâen : zerreler halinde
4. ahvâ : siyah

Senukriuke fe lâ tensâ.


1. se-nukriu-ke : sana okutacağız
2. fe : o zaman, böylece
3. lâ tensâ : sen unutmayacaksın

İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.


1. illâ : ancak, sadece
2. mâ şâe allâhu : Allah'ın dilediği şey
3. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
4. ya'lemu : bilir
5. el cehre : cehrolan, açıkça söylenen
6. ve mâ : ve şey
7. yahfâ : hafi olan, gizli olan

Ve nuyessiruke lil yusrâ.


1. ve nuyessiru-ke : ve biz sana kolaylaştıracağız
2. li el yusrâ : kolay gelmesi için

Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.


1. fe : o zaman, böylece
2. zekkir : zikret, hatırlat, uyar
3. in : eğer
4. nefeati : fayda verdi
5. ez zikrâ : zikir, hatırlama

Seyezzekkeru men yahşâ.


1. se-yezzekkeru : zikir yapacaktır, tezekkür edecektir
2. men : kimse, kişi
3. yahşâ : huşû duyar

Ve yetecennebuhel eşkâ.


1. ve yetecennebu-hâ : ve ondan içtinap eder, kaçınır
2. el eşkâ : şâkî olan, bedbaht olan

Ellezî yaslen nârel kubrâ.


1. ellezî : o ki, ki o
2. yaslâ : atılacak
3. en nâre : ateş
4. el kubrâ : büyük

Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.


1. summe : sonra
2. lâ yemûtu : ölmez
3. fî-hâ : orada
4. ve lâ yahyâ : ve canlanmaz, yaşamaz, hayy olmaz (olamaz)

Kad efleha men tezekkâ.


1. kad : oldu, olmuştu
2. efleha : felâha, zafere ulaştı
3. men : kimse, kişi
4. tezekkâ : tezkiye oldu

Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.


1. ve zekere isme : ve ismini zikretti
2. rabbi-hî : onun Rabbi
3. fe : o zaman, böylece
4. sallâ : namaz kıldı

Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.


1. bel : hayır, bilâkis
2. tu'sırûne : siz tercih ediyorsunuz, üstün tutuyorsunuz
3. el hayâte : hayat
4. ed dunyâ : dünya

Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.


1. ve el âhıretu : ve ahiret
2. hayrun : hayırlı, daha hayırlı
3. ve ebkâ : ve daha uzun süreli, daha kalıcı olan, bâki olan

İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.


1. inne : muhakkak
2. hâzâ : bu
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. fî es suhufî : sayfalarda var
5. el ûlâ : ilk, önceki

Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.


1. suhufi : sayfalar
2. ibrâhîme : İbrâhîm
3. ve mûsâ : ve Mûsâ (A.S)