Burçlar sâhibi göğe andolsun,

Va'dedilen güne andolsun,

(O gün) Şâhide ve şâhidlik edilene andolsun,

Ki kahroldu o hendeğin adamları

O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş (hendeğinin adamları)!

Onlar, o (ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı.

Ve onlar, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Mü'minler sırf aziz, övgüye lâyık Allah'a inandıkları için o (zâlim)ler onlardan öç aldılar.

O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Allâh, her şeye tanıktır.

İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azâbı vardır ve onlar için yangın azâbı vardır.

İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur.

Şüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir.

İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur.

O bağışlayandır, sevendir.

Arş'ın sâhibidir, yücedir.

İstediğini yapandır.

O orduların haberi sana geldi mi?

(Yani) Fir'avn ve Semûd (kavimlerin)in?

Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.

Allâh ise onları arkalarından kuşatmıştır.

Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.

Korunan bir levhada (yazılı)dır.