Kasem olsun, (kâfirlerin ruhlarını tâ) derinliklerden çekip şiddetle çıkaran meleklere;

(Müminlerin canlarını) o usulcacık çekenlere,

(Dalgıçlar denizden inci çıkarır gibi,) yüzüp (müminlerin ruhlarını rahatça alarak) gidenlere,

(Müminlerin ruhlarını cennete, kâfirlerinkini ateşe götürmekte) koşup yarışanlara,

Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz).

O gün (Sûra) ilk üfürüş şiddetle sarsacak,

Onu ikinci üfürüş takib edecek.

(İnkârcı) kalbler, o gün ürperip hoplar yerinden;

(Bu kalblerin sahiblerinin) gözleri, korkudan zillet içindedir.

Kâfirler (dünyada öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek) şöyle diyorlar: “- Biz mi, sahiden (öldükten sonra) evvelki hale döndürüleceğiz?

Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

(Müminlerle alay ederek) dediler ki: “- O halde bu (dirilme) hüsranlı bir dönüş!”

(Ey kâfirler, bunu zor ve uzak bir iş görmeyin), muhakkak ki Sûra (son) üfürülüş, tek bir sayhadan ibarettir.

Bir de bakarsın onlar hep kabirlerinden uyanmışlar, (bir araya toplanmışlar)...

(Ey Rasûlüm), muhakkak ki sana Mûsa’nın haberi geldi.

Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:

“Haydi Firavûn’a git; çünkü o pek azdı.”

(Ona) de ki: “- İster misin (küfürden) temizlenesin?

Seni Rabbine davet edeyim de (O’na) boyun eğesin?

(Mûsa vardı da) ona, büyük mucizeyi (asânın ejderha oluşunu) gösterdi.

Fakat o, (Mûsa’yı) yalanladı ve isyan etti.

Sonra (fesad peşine) koşarak (iman etmekten) yüz çevirdi.

Nihayet (sihirbazlarını, yahud ordusunu) topladı da çağırdı:

“-Ben, en yüksek Rabbinizim.” dedi.

Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.

Muhakkak ki bunda bir ibret var, (Allah’dan) korkacak kimse için...

(Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.

Tavanını yükseltti de, onu düzgün bir nizama koydu.

Gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlık...

Bundan sonra (yer ve arkasından da gök yaratıldıktan sonra), arzı döşedi.

O arzdan suyunu ve otlağını çıkardı;

Dağları yerleştirdi,

Sizin ve davarlarınızın istifadesi için...

Fakat o büyük felâket (kıyamet) geldiği vakit,

O gün insan, (küfür olarak) ne yaptığını anlıyacaktır.

Bir de cehennem, her (gözü olub) görene açılmıştır, (o gün, onu herkes görecektir).

Artık kim azgınlık edib kâfir olmuş,

(Ahiret üzerine) dünya hayatını tercih etmişse,

Muhakkak cehennem, onun varacağı yerdir.

Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,

Muhakkak cennet onun varacağı yerdir.

Sana kıyametten soruyorlar: “- Ne zaman kaim olacak?”

Onu anlatmak sana nerden olsun? (Allah bildirmeyince...)

Onun nihayeti (ilmi), yalnız Rabbine aiddir.

Sen, ancak kıyametten korkacakları sakındıran bir peygambersin.

(İnsanlar), kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka (dünyada, yahud kabirlerde) durmamışa dönecekler.