Battığı zaman yıldıza andolsun.

Ki arkadaşınız (olan peygamber) şaşmadı ve yoldan çıkmadı.

O, hevâdan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

(O) Güç sahibi (Cebrail kendi asli suretinde) dosdoğru göründü.

O, en yüksek bir ufuktaydı.

Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Nitekim (ikisi arasında uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı.

Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.

Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı.

Yine de siz gördüğü şey hakkında onunla tartışacak mısınız?

Şüphesiz onu (Cebrail'i) bir de diğer inişte görmüştü.

Sidretü'l Münteha'nın yanında.

Ki Cennet'ül Me'va da (müminlerin gireceği cennet) onun yanındadır.

Sidre'yi örten örtmekte iken.

Gözü kayıp şaşmadı ve taşkınlık etmedi.

Şüphesiz o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bazısını gördü.

Söyleyin bakayım; Lât ve Uzza.

Üçüncü olarak da öteki Menat (gibi putların tapılmaya değer bir güçleri var mı)?

Erkek (evlat) sizin, dişi de O'nun, öyle mi?

Eğer öyleyse, bu çarpık bir paylaşma.

Bu (putlar ise,) sizin ve babalarınızın isimlendirdiğiniz isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiç bir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa şüphesiz onlara rablerinden yol gösterici gelmiştir.

Yoksa insana her arzu edip dilekte bulunduğu şey mi var?

İşte, son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah'ındır.

Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe, göklerde bulunan nice meleklerin şefaatleri hiç bir şeyle yarar sağlamaz.

Doğrusu ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendirirler.

Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağlamaz.

O halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir.

İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Hiç şüphesiz senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur.

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır; dolayısıyla kötülükte bulunanları, yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir.

Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınırlar. Hiç şüphesiz Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, daha topraktan yarattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman bile sizi daha iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir.

Şimdi, o (infak etmekten) yüz çevirmekte olanı gördün mü?

Azıcık verip de sonra cimrilik etti.

Yoksa gayb ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Ve vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.

(O sahifelerde,) Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklenmez (diye yazılıydı).

Ve doğrusu insana da kendi (emek ve) çabasından başkası yoktur.

Şüphesiz kendi (emek ve) çabası da görülecektir (gözler önüne serilecektir).

Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir.

Elbette son varış Rabbine olacaktır.

Doğrusu güldüren ve ağlatan O'dur.

Doğrusu öldüren ve dirilten de O'dur.

Doğrusu çiftleri; erkek ve dişiyi yaratan da O'dur.

Bir damla sudan (rahimlere) meni döküldüğü zaman.

Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.

(Bazı müşriklerin taptıkları) “Şi'ra” yıldızının Rabbi de O'dur.

Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı.

Semud'u da. Böylelikle (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmadı.

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler.

Altı üstüne gelen (Lût kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

Onları (azap olarak) neler kapladı neler!

Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmektesin?

Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

O yaklaşmakta olan (kıyamet) yaklaştı.

Onun zorluklarını Allah'tan başka hiç kimse açıp gideremez.

Şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?

(Alaylı) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz?

Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız?

Eğer öyleyse hemen Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin.