Rahmân,

Kur’an’ı öğretti.

İnsanı yarattı;

Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti.

Güneş ve ay (menzillerinde ettikleri hareket) hesablı...

Nebat da, ağaç da (yaratılışları icabı hep Rahmâna) secde ederler, (emrine boyun eğerler).

Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu,

Ki ölçü ve adaletle hududu aşmıyasınız.

Bir de tartıyı adaletle tutun da teraziyi noksan etmeyin.

Arzı da (bütün) mahlûkat için alçaltıb döşedi.

Orada meyva çeşitleri, tomurcuklu hurma ağaçları;

Samanlı hububat, hoş kokulu nebatlar var.

O halde (ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O (Rahmân), insanı (onun aslı olan Adem’i) yanmış kerpiç gibi kuru bir çamurdan yarattı.

Cinlerin babasını da dumansız bir ateşten yarattı.

O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir.

O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiş, birbirlerine kavuşuyorlar.

(Fakat) birbirlerine karışmağa engel (Allah tarafından) bir perde var.

O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O (tuzlu) denizlerden inci ile mercan çıkar.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Onundur, denizde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Yeryüzünde olan her canlı fanidir.

Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O’ndan dilenir göklerde ve yerde olan. Her gün, O, yeni bir icadda olan...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Yakında sizi hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Ey cinler ve insanlar topluluğu? Gücünüz yeterse, göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidin, (kaçarak ölümden kurtulun). Çıkıp kurtulamazsınız; ancak bir kuvvetle... (Fakat bu kuvvet nerede? buna gücünüz yetmez.)

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Kabirlerinizden çıktığınız zaman) üstünüze saf ateşten bir alevle, bir duman salıverilir; (ve onlar, sizi mahşere sevkederler). Onları engelleyib kurtulamazsınız.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Artık gök yarılıb da, yağ gibi eriyip kızaran bir gül rengine büründüğü zaman,

Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?

(Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.)

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?

İşte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem...

Onlar, bu ateş ile harareti en yüksek dereceye ulaşmış kaynar su arasında dolaşırlar.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Hesab için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var, (biri insanlara, diğeri cinlere ait).

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O cennetlerin her ikisi de türlü ağaçlı ve meyvalıklıdır.

O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O cennetlerde akar iki kaynak var.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (kuru ve yaş) var.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın).

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

O cennetlerde, gözlerini kocalarından başkasına çevirmiyen hanımlar vardır ki, bu kocalarından önce, kendilerine ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cin?!

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?

Sanki o hanımlar, (saflık ve beyazlıkta, birer) yakut ve mercan...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?

İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Bu iki cennetden başka (onlar için daha) iki cennet var.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Her ikisi koyu yeşildirler, onlar...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

İçlerinden fışkıran iki şadırvan...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?

(O diğer iki cennetin) içlerinde çeşitli meyveler, hurma ve nar var.

O halde, (ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Cennetlerin hepsinde huyları iyi olan güzel yüzlü hanımlar...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Çadırlarda (kocalarına) hasredilmiş hûriler var...

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Onlara, kocalarından önce ne insan dokunmuştur, ne cin?!

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

(Kocaları) yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanarak nimetlenirler.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr!